10% op aankopen met code: sleep10 - gratis verzending vanaf€30
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

 

BVBA Sleepconsult

Kuringersteenweg 496, Kuringen
BTW BE0471.836.308.
[email protected]

Tel. +32 (0)11 25 29 29Artikel 1 : Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Sleepconsult, een BVBA met maatschappelijke zetel te Kuringersteenweg 496, Kuringen (België), BTW BE0471.836.308, biedt haar klanten de mogelijkheid om online aan te kopen.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het "Sleepconsult" assortiment en elke aankoop die de klant plaatst op www.sleepconsultshop.be

De klant aanvaardt dat deze voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke ((aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

 

Artikel 2 : Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op artikelen zoals woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen(bv sierkussens, accessoires,...) artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3 : Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer u specifieke vragen heeft over bv maten, kleur, beschikbaarheid, maatwerk, leveringswijze of leveringstermijn, verzoeken wij u contact op te nemen met onze klantendienst: [email protected] of tel. +32/11 25 29 29.

Sleepconsult is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Sleepconsult is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken.

Sleepconsult is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

 

Artikel 4 : Aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Sleepconsult assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Sleepconsult. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd of naar keuze opgehaald bij ons in de toonzaal.

De klant heeft de keuze tussen de betaalwijzen die opgegeven zijn op de webshop.

 

Artikel 5 : Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot het moment van de gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Sleepconsult. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt zich ertoe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Sleepconsult te wijzen bijvoorbeeld eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 6 : Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Sleepconsult beschikt, is de klant ingeval van niet-of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorafgaande behoudt Sleepconsult zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikelen 7 : Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

 

Artikel 8 : Garantie

Krachtens de wet van 21 december 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.­

Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.­

De garantie is niet overdraagbaar.

 

Artikel 9 : Verzakingstermijn of Herroepingsrecht. 

De consument heeft het recht aan Sleepconsult mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 30 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 30 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Sleepconsult klantendienst en de goederen binnen de 60 dagen vanaf de levering van de goederen terug bezorgen aan Sleepconsult, Kuringersteenweg 496, 3511 Kuringen.
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen :

- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden (Hoofdkussens die gebruikt zijn, worden niet terug aangenomen)

 

Artikel 10 : Privacy

Sleepconsult verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Sleepconsult toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Sleepconsult bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Sleepconsult uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres : Sleepconsult, Kuringersteenweg 496, 3511 Kuringen.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in-gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Sleepconsult heeft dus geen toegang tot uw paswoord. Sleepconsult respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Sleepconsult maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren. Sleepconsult houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Sleepconsult, tel. +32 11 25 29 29.

 

Artikel 11 : Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Sleepconsult om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 12 : Sleepconsult klantendienst

De klantendienst van Sleepconsult is bereikbaar op het telefoonnummer 0032/11 25 29 29, via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres: Sleepconsult, Kuringersteenweg 496, 3511 Kuringen.

Artikel 13 : Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Sleepconsult. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

Sleepconsult kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

 

Artikel 14 : Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-uppen als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 15 : Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Hasselt bevoegd.